Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie knihy pohľadávok,
 • vedenie knihy záväzkov,
 • vedenie pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov,
 • vedenie knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov,
 • prehľad o úhradách faktúr,
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH,
 • vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku,
 • príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta,
 • kontrola vedenia účtovníctva vedeného samotným klientom
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť, typ B-SZČO,
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí,
 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností