Vedenie mzdovej agendy

 • vedenie personalistiky
 • príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na účely zdravotného a sociálneho poistenia pri vzniku, resp. ukončení pracovného pomeru
 • výpočet miezd zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere
 • spracovanie výplat pre osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutárov a spoločníkov
 • evidencia dochádzky zamestnancov, čerpaných dovoleniek, dočasnej práceneschopnosti, doby ošetrovania člena rodiny, neplateného voľna a inej neprítomnosti v práci
 • príprava a tlač výplatných pások zamestnancov
 • spracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd zamestnancov, poistného a dane
 • vypracovanie povinných mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, elektronické zasielanie mesačných výkazov
 • spracovanie povinných výkazov pre daňové úrady- prehľady, ročné hlásenia k dani zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
 • samozrejmosťou je aj rozúčtovanie miezd na viaceré strediská alebo zákazky podľa interných potrieb zákazníka