Vedenie podvojného účtovníctva

  • zaúčtovanie účtovných dokladov za dané obdobie (mesiac, štvrťrok),
  • vyhotovenie mesačných výstupných zostáv- hlavná kniha, denník, súvaha, výsledovka,
  • správa saldokonta pohľadávok a záväzkov a tlač neuhradených pohľadávok a záväzkov,
  • príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta,
  • inventarizácia účtov na konci účtovného obdobia,
  • vypracovanie účtovnej uzávierky a závierky na konci účtovného obdobia podľa Zákona o účtovníctve (zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok),
  • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, stanovenie odpisového plánu, správa inventárnych kariet majetku, výpočet účtovných a daňových odpisov,
  • kontrola vedenia účtovníctva vedeného samotným klientom
  • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
  • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností.